علمی

١ باسمه تعالی  عنوان طرح پروژه ها ي علمی دانش آ موزان ( جشنواره جابر بن حیان ) معاونت آموزش ابتدایی دفتر آموزش دبستانی کارشناسی تکنولوژي وگروه هاي آموزشی 1390- سال تحصیلی 91 ٢ بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه 17 )أَفَلَا ینظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیف خُلقَت - آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟! 18 )وإِلَى السماء کَیف رفعت - و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه برافراشته شده؟! 19 )وإِلَى الْجِبالِ کَیف نُصبت - و به کوه ها که چگونه در جاي خود نصب گردیده؟! 20 )وإِلَى الْأَرضِ کَیف سطحت - و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟! 21 )فَذَکِّرْ إِنَّما أَنت مذَکِّرٌ - پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده اي! (آیات 17 الی 21 سوره غاشیه ) اهمیت و ضرورت طرح : اگر حاصل دوره ي تحصیلات مدرسه اي ، تنها انتقال پاره اي از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ، ( سواد به معنی سنتی ) با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال هاي تحصیل نیز از دست می رود . به همین سبب ، باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه ، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده ي مادام العمر تبدیل شوند . به همین منظور علاوه برکسب دانش باید راه و روش یادگیري را هم به آنان بیاموزیم تا میل به یادگیري در آنان تقویت گردد . پروژه ي علمی به علت ماهیت هیجانی و اکتشافی خود ، میل به یادگیري را در دانش آموز تقویت می کند و به علّت ماهیت فرایندي خود راه و روش یادگیري را نیز به او می آموزد بنابراین می تواند ابزاري بسیار قوي در خدمت تعلیم تربیت به معناي واقعی باشد که طبق تعریف یونسکو همانا درك و به کارگیري مفاهیم ، مهارت هاي فرایندي ، نگرش ها و ارزش هایی می باشد که شخص را قادر می سازد دانش و فناوري را با زندگی و فرهنگ جامعه ي خویش مرتبط سازد . فضاي علمی کشور باید فضاي تولید و ترویج علم و پژوهش و پرورش محقق و عالم باشد. مقام معظم رهبري ٣ اهداف : 1) این طرح زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی ، مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش را به ویژه در زمینه هاي زیر فراهم می نماید : الف ) اهداف علمی،آموزشی نظیر : - دانش آموز نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است. - در فکر کردن ، شنیدن ، گفتن و بیان مقصود ، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد . - با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند . - ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدي می داند . - با نحوه یادگیري خود تا حدودي آشناست . ب ) اهداف اجتماعی نظیر : - همکاري با دیگران را دوست دارد . - در بازي ها و فعالیت هاي گروهی شرکت می کند . - به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند پایبند است. ج ) اهداف زیستی نظیر : - از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند . - در حفظ محیط زیست کوشا است . - نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند. علاوه بر اهداف فوق می توان هدف هاي زیر را براي اجراي این طرح ذکر نمود : 2) کمک به تحقق اهداف مهارتی درس علوم تجربی نظیر : مشاهده طراحی تحقیق برقراري ارتباط پیش بینی فرضیه سازي کاربرد ابزار اندازه گیري تفسیر یافته ها و نتیجه گیري 3) تقویت مهارتهاي زندگی در دانش آموزان نظیر : تصمیم گیري حل مساله برقراري ارتباط با دیگران دوست یابی سخنرانی ودفاع از کار خود در جمع و .... 4) تحقق اهداف نگرشی درس علوم تجربی نظیر : کنجکاوي و جستجو گري علمی نیروي خلاقیت وابتکار پشت کار تمایل به همکاري وتحمل یا احترام گذاشتن به عقاید ونظرات دیگران فکر باز و روشن بینی خود انتقادي و بازنگري نقادانه آمادگی براي پذیرش عدم قطعیت احساس مسئولیت احساس اعتماد به نفس و .... 5) شناسایی و تقویت استعدادهاي فردي دانش آموزان و ایجاد زمینه اي مناسب براي کار آفرینی: بسیاري از توانایی ها ، استعدادها و علاقه مندي هاي دانش آموزان در کلاس هاي معمولی نمود پیدا نمی کنند و لذا قابل شناخت و پرورش نیستند . پروژه ي علمی ، فرصت مناسبی به وجود می آورد که می توان این استعدادها را مشاهده ، شناسایی و تقویت کرد . بنابراین پروژه ي علمی می تواند راهبرد ٤ بسیار مناسبی در تحقق یکی از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش یعنی ایجاد زمینه کارآفرینی دانش آموزان باشد. 6) ارائه مواد درسی به صورت در هم تنیده: موضوعاتی که براي پروژه هاي علمی دانش آموزان طراحی می شوند می توانند بسیار گسترده تر از یک موضوع درسی و درواقع میان رشته اي باشند و دانش آموزان ضمن انجام این گونه پروژه ها از دانش و مهارت هاي متعدد خود استفاده کنند. 7) ایجاد موقعیت مناسبی براي ارزشیابی توصیفی از عملکرد دانش آموزان براي رفع نیاز هاي ICT و تشویق آنان به استفاده از IT 8) افزایش توانمندي دانش آموزان در حوزه اطلاعاتی مربوط به پروژه هاي علمی خود . معرفی طرح پروژه هاي علمی الف ) تعریف پروژه ي علمی پروژه ي علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادي یا گروهی دانش آموزان در باره یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی ، کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها و مهارت هاي علمی او را پیدا می کنند . یعنی دانش آموزان سعی می کنند به دقت مشاهده کنند ، سوال بپرسند ، جمع آوري اطلاعات کنند ، فرضیه بسازند ، آزمایش کنند و نتایج کار علمی خود را جمع بندي و ارائه نمایند . ب ) موضوع پروژه و پایه هاي تحصیلی تحت پوشش در این طرح ،یک پروژه داراي ماهیت علمی و تجربی بوده و دانش آموز را با روش علمی آشنا می نماید و موضوع آن از محتواي کتاب هاي درسی منشا گرفته و یا آزاد می باشد. دانش آموزان در همه پایه هاي تحصیلی به صورت انفرادي یاگروهی پروژه انتخاب نموده ودرنمایشگاه علمی آموزشگاه شرکت می کنند . (سیاست معاونت آموزش ابتدایی انجام پروژه هاي علمی به صورت گروهی از دانش آموزان می باشد). دانش آموزان بهتر است در زمینه هاي مورد علاقه خود ، موضوع انتخاب کنند و به پژوهش بپردازند. ج ) انواع پروژه علمی ا- جمع آوري نمونه همراه با طبقه بندي یک پروژه جمع آوري شامل مجموعه اي از اشیاء می شود که بر اساس شباهت ها و تفاوت ها گروه بندي شده و برچسب خورده باشند مثال : جمع آوري و طبقه بندي مجموعه اي از برگ ها -2 نمایش علمی ٥ الف- دستگاه ( مدل ) یک پروژه مدل سازي شامل ساخت اشیاء براي توضیح چرایی یا چگونگی ساختمان آنهاست . مثال : ساخت مدلی از دانه و معرفی اجزاي آن ( پوسته ، اندوخته و گیاهک ) ب- نمایش یک پروژه نمایش شامل استفاده از اشیاء براي نمایش چرایی یا چگونگی عملکرد یک دستگاه و تبیین اصول علمی حاکم بر آنهاست . مثال : نمایش حرکت مواد درون ساقه کرفس با استفاده از محلول هاي رنگی ج- تحقیق یک پروژه تحقیق شامل بررسی جزئیات بیشتر در باره موضوع پروژه و توضیح و تفسیر جوانب مختلف آن می شود . این جزئیات را می توان از طریق مشاهده مستقیم و یا از طریق منابع مختلف اطلاعاتی به دست آورد . مثال : تحقیق در مورد گیاهان دارویی ایران و محل رویش آنها -3 آزمایش یک پروژه آزمایش ، طرح و آزمودن سوالی است که شما هنوز جواب آن را نمی دانید لذا به کار گیري روش علمی و انجام آزمایش براي کشف جواب آن سوال از ضروریات این نوع پروژه است مثال : آیا نورهاي رنگی مختلف به یک اندازه بر رشد گیاه موثرند ؟ د) ارائه پروژه علمی ( نمایشگاه ) دانش آموزان محصول فعالیتهاي علمی خود را ابتدا در قالب یک نمایشگاه علمی در آموزشگاه به معرض نمایش و داوري می گذارند و طی مراحل بعد، پروژه هاي برگزیده آموزشگاه به نمایشگاه علمی منطقه ، پروژه هاي برتر منطقه به نمایشگاه علمی استان و در نهایت پروژه هاي برتر استان به نمایشگاه علمی کشوري راه خواهند یافت . ه )عناصر یک پروژه علمی در نمایشگاه هرپروژه براي ارائه به نمایشگاه باید شامل سه عنصر تابلوي نمایش ،مواد نمایشی وگزارش کتبی باشد . 120* تابلوي نمایش: تابلوي نمایش باید حالت سه دیواره اي داشته و از یک جنس محکم به ابعاد 90 سانتیمتر تهیه شده باشد . نوشته ها ، نمودارها و تصاویر باید محکم روي تابلوي نمایش چسبانده شوند. مواد نمایش: شامل نمونه ها، دستگاه ها ، مدل ها و سایر اقلام مجاز مربوط به پروژه می باشد. گزارش کتبی: شامل صفحه عنوان ، فهرست ، طرح مسئله ، تحقیق ، فرضیه ، شرح آزمایش ، داده ها ،جمع بندي و نتیجه گیري ، سپاسگزاري و ذکر منابع می شود. ٦ و )طبقه بندي پروژه ها در نمایشگاه پروژه هاي یک نمایشگاه علمی براساس پایه تحصیلی دانش آموز و نوع پروژه طبقه بندي و وارد رقابت می شوند . دانش آموز می تواند پروژه خود را به صورت انفرادي ، تیمی و یا کلاسی در مدت زمان معین (برنامه زمانی پیشنهادي وسایر اطلاعات مورد نیاز درلینک دفتر آموزش دبستانی از سایت موجود می باشد)به انجام رسانده و به نمایشگاه ارائه نماید . www.gea.medu.ir پایه اول تا سوم ......................... انفرادي - تیمی ( حداکثر 3 نفره ) - کلاسی پایه چهارم و پنجم .................. انفرادي - تیمی ( حداکثر 3 نفره ) ز )شرایط پذیرش پروژه ها در نمایشگاه علمی -1 مرحله آموزشگاهی : دانش آموزان از هر پایه تحصیلی می توانند در مرحله آموزشگاهی شرکت کنند و نیز محدودیتی از نظر پذیرش انواع پروژه در مرحله آموزشگاهی وجود ندارد . -2 مرحله منطقه اي : در این مرحله سهمیه هر مدرسه براي شرکت در نمایشگاه منطقه با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و باصلاحدید مجریان منطقه اي تعیین می گردد. درنمایشگاه مرحله منطقه اي نیز انواع پروژه ها در کلیه پایه ها پذیرفته می شوند . -3 مرحله استانی : در این مرحله سهمیه هر منطقه بر اساس آمار دانش آموزي با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و صلاحدید مجریان استانی تعیین می گردد. لازم به ذکر است پروژه هایی که از نوع جمع آوري هستند در مرحله استانی پذیرفته نمی شوند . -4 مرحله کشوري : در این مرحله سهمیه هر استان بر اساس آمار دانش آموزي با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و با صلاحدید مجریان کشوري معین میگردد. لازم به ذکر است در مرحله کشوري تنها پروژه هایی پذیرفته می شوند که از نوع آزمایش باشند . ح ) برپایی و داوري نمایشگاه -1 مرحله آموزشگاهی : شوراي معلمان آموزشگاه داوران را از بین آموزگاران علاقمند و توانمند آموزشگاه انتخاب نموده و آنان بر اساس فرم داوري که در آدرس سایت مذکور موجود می باشد پروژه ها را داوري می کنند . -2 مرحله منطقه اي : هر مدرسه موظف است ازبین معلمان توانمند حداقل یک داور جهت داوري به نمایشگاه علمی منطقه معرفی نماید ومنطقه ازبین داوران معرفی شده، هیئت داوران منطقه اي راتشکیل می دهد. ٧ -3 مرحله استانی : هر منطقه موظف است به ازاي هر 10 پروژه اي که به نمایشگاه استانی ارسال می کند یک نفر داور جهت کمک به داوري پروژه هاي علمی نمایشگاه استانی معرفی نماید. -4 مرحله کشوري : کمیته هدایتگر کشوري داوران را بر اساس ضوابط معین ،انتخاب و معرفی می نماید . و ) تقدیر از برگزیدگان دانش آموزان پایه هاي اول تا پنجم ابتدایی پروژه هاي خود را مطابق با تقویم اجرایی پیوست انجام می دهند . سپس پروژه ها در قالب نمایشگاه علمی مدرسه در معرض دید عموم قرار می گیرد و کارهاي برگزیده توسط هیئت داوران انتخاب شده( در این مرحله دانش آموزان برگزیده و معلم راهنما توسط مدیر مورد تقدیر قرار می گیرند ) وبه مرحله منطقه اي راه پیدا می کنند و نمایشگاهی براي بازدید عموم دانش آموزان در سطح منطقه برگزار می گردد وگروههاي برتر انتخاب شده و به همراه دست اندر کاران (مدیر، معلم راهنما) از طرف منطقه مورد تقدیر قرار گرفته و به استان معرفی می گردند ودر مرحله ي استانی با همان مراحل کاري پس از داوري ، انتخاب و معرفی می شوند و دانش آموزان و دست اندرکاران از طرف استان مورد تقد یر قرار می گیرند و در مرحله کشوري نیز دانش آموزان و سایر دست اندر کاران پروژه هاي منتخب از طرف وزارتخانه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت . ساختار اجرایی طرح طرح درطول سال تحصیلی و درچهار مرحله الف) آموزشگاهی ب ) منطقه اي ج ) استانی د) کشوري با تشکیل کمیته هایی طراحی واجرا می گردد. جهت اجراي کامل این طرح نیاز به همکاري تعداد زیادي از همکاران در سطوح مختلف می باشد .سازماندهی عوامل اجرایی طرح به شرح زیر می باشد : اعضاي کمیته ها و شرح وظایف آنها شوراي معلمان آموزشگاه براساس بند 4 از ماده 15 آئین نامه اجرایی مدارس " چاره اندیشی براي تامین مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند آموزش و پرورش " برعهده شوراي معلمان می باشد . لذا اجراي مرحله آموزشگاهی این طرح زیر نظر شوراي معلمان مدرسه صورت می گیرد . شرح وظایف 1) شرکت نماینده شورا درجلسات توجیهی کمیته منطقه اي 2) تشکیل به موقع گروه هاي دانش آموزي در مدرسه و تعیین پروژه مناسب براي آنها ٨ 3) هدایت گروههاي دانش آموزي و تامین اعتبارهاي لازم از بودجه تخصیص یافته براي طرح 4) تشکیل نمایشگاه آموزشگاهی ،داوري وانتخاب پروژه هاي برگزیده و ارسال آن ها به نمایشگاه منطقه اي اعضاي کمیته اجرایی منطقه -1 رئیس آموزش و پرورش ناحیه / منطقه -2 معاون آموزش ابتدایی -3 معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی -4 کارشناس گروههاي آ موزشی ابتدایی -5 کارشناس مسئول / کارشناس آموزش ابتدایی 6 - سر گر وههاي در سی/ پایه ( هیئت علمی ) شرح وظایف کمیته منطقه اي 1) تهیه و ارسال دستورالعمل منطقه اي به آموزشگاهها در ابتداي هر سال تحصیلی 2) تشکیل کمیته هاي علمی و داوري ازبین اساتید، سرگروههاي درسی ومعلمان برجسته ي منطقه 3) تشکیل پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی وایجاد تعامل الکترونیکی دانش آموزان با بانک هاي اطلاعاتی منطقه اي ، استانی ، کشوري و جهانی 4) نظارت بر حسن اجراي وظایف کمیته هاي آموزشگاهی 5) تشکیل نمایشگاه پروژه هاي علمی درسطح منطقه طبق تقویم اجرایی 6) داوري وانتخاب پروژه هاي برگزیده منطقه اي 7) تقدیر از دانش آموزان، معلمان ، مدیران و رابطین منتخب در پروژه هاي علمی 8) ایجاد کتاب الکترونیکی از پروژه هاي برگزیده وامکان دسترسی تمام دانش آموزان ایران وجهان به این منبع از طریق وب سایت منطقه 9) ارسال گزارش از نتیجه کار به اداره کل اعضاي کمیته پشتیبانی ونظارت استان -1 مدیر کل آموزش و پرورش استان -2 معا ون آموزش ابتدایی -3 معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی -4 رئیس گروه تکنولوژي و گروه هاي آموزشی ابتدایی -5 رئیس گروه آموزش ابتدایی -6 کارشناس مسئول و کارشناسان تکنولوژي و گروه هاي آموزشی ابتدایی -7 سر گروههاي درسی/ پایه ( هیئت علمی طرح ) شرح وظایف کمیته استانی ٩ 1) تهیه دستورالعمل اجرایی و ارسال آن به مناطق تابعه در ابتداي هر سال تحصیلی 2) تخصیص و اعطاي اعتبارات لازم به مناطق مطابق با تقویم اجرایی طرح 3) اطلاع رسانی در باره فعالیتهاي علمی دانش آموزان به رسانه هاي جمعی 4) نظارت بر حسن اجراي وظایف کمیته هاي منطقه اي 5) پیش بینی دوره هاي آموزشی لازم براي معلمان وتامین مدرسان مناسب 6) انجام تمهیدات لازم جهت برگزاري نمایشگاه استانی اعضاي کمیته برنامه ریزي ستاد -1 معاون آموزش ابتدایی -2 مدیرکل دفتر آموزش دبستانی -3 معاون دفتر آموزش دبستانی -4 کارشناس مسئول تکنولوژي و گروه هاي آموزشی -5 کارشناس تکنولوژي و گروه هاي آموزشی -6 سرگروه هاي درسی/ پایه شرح وظایف کمیته ستادي 1) تهیه دستورالعمل طرح 2) برنامه ریزي براي آموزش نیروي انسانی (کارشناسان،مدیران ومعلمان) 3) تصمیم گیري جهت تامین اعتبار لازم 4) تصمیم گیري جهت اجراي نمایشگاه پروژه هاي علمی در مرحله کشوري 5) برنامه ریزي براي تشویق دانش آموزان ومعلمان در اجراي طرحهاي موفق در طول سال تحصیلی 6) انتخاب هیئت داوران مرحله کشوري 7) ثبت ونگهداري کارهاي موفق در سایت یا کتابچه ١٠ گستره اجراي طرح: این طرح به صورت داوطلبانه و متناسب با علاقه و توانمندي مجریان درسطح مدارس (براساس درصد پوشش مدارس موجود درتفاهم نامه منعقد شده بین معاونت آموزش ابتدایی واستان) در همه مناطق اجرا می شود . اعتبارا ت مورد نیاز طرح: اعتبارات مورد نیاز طرح از محل اعتبارات تخصیصی معاونت آموزش ابتدایی و اعتبارات استانی قابل تامین می باشد . ١١ 90- جدول پیشنهادي زمانی براي اجراي طرح جشنواره جابر بن حیان سال تحصیلی 91 ردیف عنوان ماه هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم 1 ارسال شیوه نامه اجرایی به استان ها (از طریق گردهمایی) مهر 2 تشکیل کمیته استانی و ارسال دستورالعمل به مناطق آبان 3 تشکیل کمیته منطقه اي و ارسال دستورالعمل به مدارس آبان 4 تشکیل شوراي معلمان آموزشگاه آبان 5 برگزاري جلسه توجیهی معلمان راهنماي پروژه ،مدیران وکارشناسان آبان 6 انتخاب موضوع پروژه و آغاز فعالیت هاي علمی دانش آموزان آبان 7 بازدید ازفرایند اجراي طرح توسط کمیته منطقه اي و استانی آبان آذر 8 برگزاري نمایشگاه آموزشگاهی و داوري و انتخاب پروژه هاي برتر آذر دي 9 تقدیر از دانش آموزان ومعلمان راهنماي پروژه هاي برتر در سطح آموزشگاه دي 10 برگزاري نمایشگاه مرحله منطقه اي و داوري و انتخاب پروژه هاي برتر بهمن 11 تقدیر از دانش آموزان ، رابطین ، مدیران ومعلمان راهنماي پروژه هاي برتر در سطح منطقه بهمن 12 برگزاري نمایشگاه مرحله استانی و داوري و انتخاب پروژه هاي برتر اسفند 13 تقدیر از دانش آموزان ، مدیران، رابطین ومعلمان راهنماي پروژه هاي برتر در سطح استان اسفند 14 برگزاري نمایشگاه مرحله کشوري و داوري و انتخاب پروژه هاي برتر فروردین 15 تقدیر از دانش آموزان، مدیران، رابطین ومعلمان راهنماي پروژه هاي برتر در سطح کشور فروردین نقش ها و مسئولیت ها جهت تحقق کامل اهداف یک پروژه علمی و براي اینکه دانش آموزان بتوانند از فرصت هاي کسب تجربه در جریان پروژه خود حداکثر استفاده را به عمل آورند هر یک از افرادي که در انجام پروژه دخالت دارند ( دانش آموز ، معلم راهنما و والدین ) باید به خوبی مسئولیت هاي خود را شناخته و نقش خود را به موقع و به اندازه ایفا نمایند . نقش دانش آموزان : کنجکاوي در محیط پیرامون ،حساسیت نسبت به سوالاتی که در زندگی واقعی براي او پیش می آید  و نهایتا انتخاب یک موضوع براي پروژه دنبال کردن دستورالعملهاي مربوط به نمایشگاه علمی مدرسه و در نهایت کسب موافقت اولیاي خانه  و مدرسه براي انجام پروژه مورد نظر . انجام و تکمیل پروژه خود  ساخت یک تابلوي نمایش- متناسب با توانمندي و پایه دانش آموز - و نوشتن یک گزارش کتبی  جهت شرح و توصیف پروژه خود(معمولا دانش آموزان پایه هاي چهارم و بالاتر قادرند این مرحله را مستقل انجام دهند و دانش آموزان پایه هاي پایین تر نیاز به کمک معلم و والدین دارند) توضیح و تبیین پروژه خود براي سایر دانش آموزان و بازدیدکنندگان در جریان نمایشگاه  پیروي از دستورالعمل هاي مربوط به ایمنی نمایشگاه علمی  نقش معلمان : حساس نمودن دانش آموز نسبت به محیط پیرامون به منظور هدایت آنان نسبت به چرایی پدیده ها  ایجاد انگیزه در دانش آموزان  ایفاي نقش یک راهنما  پشتیبانی از ایده هاي دانش آموزان و ارتقاي خلاقیت آنها  نشان دادن اشتیاق نسبت به پروژه دانش آموزان ، پی گیري مداوم و تحسین کار آنان  تماس با افراد متخصص جهت ایفاي هرچه بهتر نقش خود به عنوان معلم راهنماي دانش آموز  جور کردن تجهیزات خاص در صورت نیاز  تایید نهایی کامل بودن پروژه براي ارائه به نمایشگاه  برقراري یک محیط امن  وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش ابتدایی دفتر آموزش دبستانی کارشناسی تکنولوژي وگروه هاي آموزشی بسم الله الرحمن الرحیم نقش والدین : مطالعه دستورالعمل هاي مربوط به پروژه علمی  ارائه اطلاعات در باره موضوع پروژه به عنوان یک فرد مطلع  تدارك وسایل و کمک به استقرار تجهیزات  بردن دانش آموز به کتابخانه یا ملاقات افراد متخصص  فراهم کردن فضایی مثل پارکینک یا اتاق براي کار کردن دانش آموز روي پروژه  نشان دادن علاقه و تشویق دانش آموز به تکمیل پروژه  اطمینان از ایمنی دانش آموز و پیروي او از دستورالعمل هاي ایمنی نمایشگاه  نظارت بر برنامه ریزي و مدیریت زمان هاي مربوط به انجام کارهاي پروژه و اتمام آن ها  کنترل املا و نگارش نوشته هاي تابلوي نمایش و گزارش کتبی  گوش دادن به توضیحات شفاهی فرزندشان در باره پروژه  درك این مسئله که دانش آموز باید خودش پروژه را انجام دهد . هدف اصلی پروژه علمی این است  که دانش آموز مهارت هاي دانشمندان را بیاموزد ، روش علمی را بفهمد و از تجربه کردن لذت ببرد . درك این مسئله که لازم نیست پروژه علمی گران قیمت باشد  بسم الله الرحمن الرحیم جشنواره علمی جابر بن حیان ( پروژه هاي علمی دانش آموزان دوره ابتدایی ) انتخاب موضوع براي پروژه علمی چه بسا دانش آموزانی که تصمیم گرفته باشند در یک نمایشگاه علمی شرکت کنند اما مطمئن نیستند که کار را باید از کجا شروع کنند . اولین قدم یعنی شکل دهی یک سوال براي پروژه ، می تواند مهمترین و در عین حال سخت ترین بخش کار باشد . نکتۀ قابل تامل در اینجا این است که اگر این کار با موضوعات مورد علاقه شما شروع شود ،  اوقاتی توأم با سرگرمی و یادگیري بیشتر خواهید داشت و با صرف وقت خود براي پ روژه احساس خستگی نخواهید کرد . پس از همان ابتدا بهتر است از انتخاب موضوعاتی که مورد علاقۀ شما نیست پرهیز کنید تا پروژة علمی برایتان خسته کننده و ملال آور نشود . وقتی یک موضوع کلّی را که مورد علاقۀ شماست پیدا کردید ، سؤالی را که می خواهید به آن  پاسخ دهید طرح کنید . یک سؤال علمی معمولاً با کلماتی مثل : چگونه ، چه ، کی ، چه کسی ، کدام ، چرا یا کجا شروع می شود . براي مثال اگر شما به موضوع روبات ها علاقمند هستید ، سؤال شما ممکن این باشد : " بازوي یک روبات براي بلند کردن یک وزنه چقدر نیروي الکتریکی مصرف می کند ؟ " براي پروژه هاي آزمایش دقت کنید که آیا می توانید یک " آزمایش کنترل شده " براي یافتن  جواب سوالتان طراحی کنید؟ دریک آزمایش کنترل شده، فقط باید یک عامل ( متغیر ) را تغییر دهید ، و عوامل دیگر را که ممکن است روي آزمایش شما تاثیر بگذارند کنترل کنید ، تا آنه ا دخالتی نداشته باشند ؟ اگر نمی توانید یک آزمایش کنترل شده طراحی کنید ، پس باید سؤالتان را وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش ابتدایی دفتر آموزش دبستانی کارشناسی تکنولوژي وگروه هاي آموزشی تغییر دهید . سؤال پروژة علمی شما باید شامل عوامل یا خصوصیاتی باشد که بتوانید به آسانی با یک کمیت  عددي آنها را بسنجید . یا عوامل و خصوصیاتی که به آسانی فابل شناسایی باشند ، مثل رنگ ها . لیست پروژه هاي غیر مجاز را بررسی کنید و اگر موضوع شما به بعضی از موارد این لیست  نزدیک است ، بهتر این است که موضوع دیگري را انتخاب کنید تا اطمینان شما از دستیابی به موفقیت در نمایشگاه پروژه هاي علمی بیشتر شود . سه گام براي شکل دهی سوال پروژه آزمایش : -1 یک موضوع را که به آن علاقمند هستید در نظر بگیرید : براي مثال : مردم  حیوانات  گیاهان  سنگ ها  فضا  آب و هوا  الکتریسیته  -2 مطمئناً شما می توانید از هر کدام از این موضوعات ده ها پروژه طراحی کنید . حالا سعی کنید روي یک جنبۀ خاص از موضوع مورد نظرتان تمرکز کنید و سعی کنید یک سوال در بارة آن مطرح کنید . سوالات علمی معمولاً با این کلمات شروع می شوند : چگونه ، چه ، کی ، چه کسی ، کدام ، چرا یا کجا . براي مثال مردم : چه عواملی بر سلیقه افراد در انتخاب تفریحات موثر است؟  حیوانات : چگونه می توان یک حیوان سیرك را به بهترین شکل تربیت کرد ؟  گیاهان : چگونه می توان از گیاهان به شکل بهتري در مقابل آفات محافظت کرد ؟  سنگ ها : رنگ هاي مختلف موجود در سنگ ها چه معنی خاصی دارند ؟  فضا : در آسمان شب چه یافت می شود ؟  آب و هوا : آب و هوا چگونه تغییر می کند ؟  الکتریسیته : یک باتري چگونه الکتریسیته تولید می کند ؟  -3 تا اینجا خیلی به موضوع نزدیکتر شده ایم ، حالا روي همان ایده کار کنید اما خیلی جزئی تر و دقیق تر . واقعاً دوست دارید چه چیزي را بسنجید یا نشان دهید ؟ به این فکر کنید که شما چه اطلاعات خاص و دقیقی را می توانید راجع به این ایده کشف کنید . در علم اطلاعاتی با اهمیت شمرده می شوند که دقیق و جزئی باشند . مردم:آیا افراد راست دست و چپ دست به یک اندازه موسیقی ، سینما و باغ وحش را دوست دارند ؟  حیوانات : آیا مدت زمان دوره ي تربیت یک حیوان تفاوتی در تربیت نهایی او دارد ؟  گیاهان : آیا کشت همزمان لوبیا با یک گیاه دیگر می تواند لوبیا را از آفت سوسک محافظت کند ؟  سنگ ها : چگونه می توان وجود مواد معدنی خاص را در یک سنگ تعیین و نمایان ساخت ؟  فضا : تعداد شهاب سنگ ها در شب هاي مختلف چه نوساناتی دارد ؟  آب و هوا : آیا از تغییرات ابرها در آسمان می توان مه گرفتگی را پیش بینی کرد ؟  الکتریسیته : آیا یک باتري کهنه دوباره کار می کند ؟  طبیعت و دنیاي پیرامون یک لیست بزرگ از موضوعات در اختیارتان قرار داده است ! فقط کافی است فکر خودتان را به کار بیندازید و یکی را انتخاب کنید ... . اگرهم بخواهید می توانید براي پیدا کردن پروژه مورد علاقه خود از لیست پروژهاي این کتاب استفاده نمایید . این لیست مجموعه وسیعی از ایده ها را در اختیار شما قرار می دهد که بعضی از آنها در حد یک دانش آموز دبیرستانی و حتی یک دانشجو است پس دقت کنید پروژه اي را انتخاب کنید که متناسب با توان و پایه تحصیلی دانش آموزتان باشد و نباید دانش آموزان را وادار به انتخاب و انجام پروژه هایی کنید که خارج از توان آنهاست . تذکر : پروژه هاي نمایش ، تحقیق و مدل از نظر ماهیتی شباهت زیادي به هم دارند و به آسانی به هم تبدیل می شوند لذا مرزهاي این سه نوع پروژه بسیار به هم نزدیک است و ممکن است گاهی در تشخیص نوع آنها دچار مشکل شویم . در اینگونه موارد به هر نتیجه اي که رسیدید آن را ملاك عمل قرار داده و کار را ادامه دهید تا این موضوع لطمه اي به روند اجراي پروژه وارد نکند . حیوانات حیوان مورد نظر من چگونھ حرکت می کند ؟ بی مھرگانی کھ انسان از آنھا تغذیھ می کند حشرات : خوب یا بد ؟ مگس ھا پشھ ھا زنبورھا جیرجیرک ھا پروانھ ھا مورچھ ھا سنجاقک ھا زنبورھا ( بی عسل ) حشرات پرنده عنکبوت ھا کرم ھای خاکی کرم ھای خاکی و خاک حیوانات ساده و ابتدایی حیوانات ماقبل تاریخ حشرات ماقبل تاریخ عصر خزندگان آیا دایناسورھا خونگرم بودند ؟ روشھای مھار زیستی (مبارزه بیولوژیک ) پرندگان حیاط خانھ ی ما مراقبت و تغذیھ ی پرندگان اعضاي بدن یک پرنده مھاجرت پرندگان اجزای یک تخم مرغ موشھا غذای ما را می خورند اعضاي بدن یک اسب جانوران کیسھ دار زیست شناسی انسان قلب انسان گردش خون دستگاه عصبی دندان چگونھ می پوسد؟ پوست چگونھ التیام پیدا می کند ؟ چشم انسان اجزای چشم گوش تغذیھ انسان یک صبحانھ سالم ارزش غذا درون میوه آزمایش وجود نشاستھ در غذا گیاهان گیاھان ماقبل تاریخ خزه ھا گیاھان چگونھ تولید مثل می کنند ؟ رشد و نمو درختان داستان زندگی یک درخت ویژگی ھای برگ جوانھ زدن گیاھان بھ سوی نور رشد می کنند کلروفیل ( سبزینھ ) گلخانھ ی مینیاتوری دانھ ھا چگونھ سفر می کنند ؟ گلھای وحشی اجزای یک گل اجزای یک سلول کلکسیون گل انواع مختلف پوست درختان بوم شناسی ( اکولوژي ) یک آکواریوم متوازن مطالعھ در باره زیستگاه درختان خیابان نزدیک خانھ ما علف ھایی کھ اطراف خانھ ما می رویند بوم شناسی حیاط مدرسھ ی ما چیزھایی کھ روی یک گیاهِ تنھا زندگی می کنند آتش سوزی در بوتھ زارھا تولدی تازه در دل آتش سوزی بوتھ زارھا زیست بوم ھای جھان ( بیوم ھا ) داخل یک توده ی گیاھی در حال پوسیدن درون یک درخت پیر حیواناتی کھ زیر زمین زندگی می کنند علوم فضا منظومھ ی شمسی خورشید ، ماه و زمین ھلال ھای ماه شھاب ھا سیارک ھا شفق ھای قطبی صور فلکی مورد علاقھ من علوم زمین گسل ھا و ترک ھا خسارت زلزلھ آتشفشان ھا کوه ھا چگونھ پدید آمده اند ؟ صخره ھا ( پرتگاه ھا ) چگونھ تشکیل می شوند ؟ دره ھا چگونھ تشکیل می شوند ؟ زغال سنگ نفت و اکتشاف آن گاز طبیعی رسوبات روش ھای حفاظت از خاک منشا شوری خاک بیابان ھا چرا و چگونھ گسترش پیدا می کنند ؟ آب و هوا فشارسنج و آنچھ بھ ما می گوید ابر ھا مھ و غبار باران و برف تگرگ اندازه گیری باد پزشکی واکسن ھا چگونھ عمل می کنند ؟ مرگ سیاه آنتی بیوتیک ھا چگونھ عمل می کنند ؟ بیھوشی آب تمیز و سلامتی متفرقه ماده چیست ؟ ماده از چھ چیزی تشکیل شده است ؟ انواع ماده فیزیک اسباب بازی ھا پل ھایی کھ سقوط می کنند و علت آن خط شاخص حداکثر وزن بار کشتی الکتریسیته و مغناطیس زنگ زدن و پیشگیری از آن الکتریسیتھ چگونھ تولید می شود پیل الکتریکی دانیل مدلی از یک پیل الکتریکی مدلی از یک مولد برق (ژنراتور) تلفن علائم تلگراف فرستادن پیام با الکتریسیتھ طرز کار تلگراف یک قطب نمای ساده اصول یک مبدّل (ترانسفورماتور) طرز کارآھنربای الکتریکی مدلی از علائم ترافیکی ترن ھا علائم ترافیکی چگونھ کار می کنند ؟ ( مثل چراغ راھنمایی ) موارد استفاده از سیم پیچ در خانھ مخابره ی الکتریکی ( رلھ ) ساختمان یک زنگ الکتریکی چراغ ھای چشمک زن طرز عمل زنگ در خانھ انرژي جاھایی کھ از آن کسب انرژی می کنیم تغییر و تبدیل ھای انرزی انواع سوخت فراورده ھایی کھ از نفت ساختھ می شوند نیروی باد تغییرات شیمیایی ضرورت ھوا برای سوختن آتش نیرو و غذاھایی کھ از دریا می گیریم منابع طبیعی ما یک کوره ی خورشیدی نیروی بخار توربین ھای بخار چرخھای آبگرد کھ آب از بالا یا پایین آنھا را می گرداند کاربرد رساناھا و عایق ھا ماشین ها و مهندسی ماشین ھای ساده ماشین ھا کارھا را آسان تر می کنند تکیھ گاه و اھرم مدلی از یک اسکلت بازده یک طناب و قرقره انتقال نیرو بھ وسیلھ ی نوارھا ، تسمھ ھا و زنجیر ھا مدلي از یك ھواپیما طرح ھای مختلف براي یك ھواپیماي کاغذی چھ چیزی باعث می شود کھ بادبادک ( یا کایت ) بھ خوبی پرواز کند ؟ اجزای یک قایق بادبانی اجزای یک آسیاب بادی طرز کار یک پمپ آبی مکنده طراحی پمپ یک پمپ تلمبھ ای در حال فعالیت دانش بھ کار رفتھ در کمان تیراندازی ابزارھای ساختمان سازی و بلند کردن بار در قرون وسطی در جنگ ھاي قدیم ( Siege engines) ابزارھای محاصره شھرھا حفر تونل با دست منجنیق ھا ، فلاخن ھا وابستگان آنھا ساختار بدن گردش خون در جانوران مختلف مدلی از قلب کسب اکسیژن از محیط اطراف بدن مدل شش دستگاه گوارش بی مھرگان چگونھ غذایشان را می جوند ؟ دندان در جانوران مختلف مقایسھ چند اسکلت پاکسازی و سرھم کردن اسکلت یك جانور مدل پای یک بندپا دستگاه عصبی وقفھ ھای زمانی در بروز عکس العمل شنوایی در جانوران مختلف بینایی در جانوران مختلف مدلی از چشم فاصلھ ی کانونی چشم مدلی از گوش انسان قابل رویت کردن امواج صوت فیدبک (پسخورد ) در موجودات زنده مقایسھ بال در خفاش ، پرندگان و حشرات سنگواره ها ، تاریخ حیات مجموعھ پوستھ ھا و صدف ھا سنگواره ھا چگونھ تشکیل شده اند فسیلھا چگونھ كشف و آماده نمایش می شوند ؟ سنگواره ھا چگونھ تفسیر می شوند ؟ عمرسنجی با حلقھ ھای رشد درختان علوم زمین درون یک غار کانی ھا : منابع ، توزیع مقطع عرضی یک آتشفشان مقطع عرضی یک چاه نفت مقطع عرضی کره زمین کانی ھا نفت خام و مواد نفتی نیروھایی کھ پوستھ زمین را تغییر می دھند چھ عواملی باعث فرسایش می شوند ؟ شواھد رخداد فرسایش چگونھ می توان از فرسایش خاک جلوگیری کرد ؟ آلودگی ھوا : دلایل و راه حل ھا بارندگی : باران ، برف و تگرگ لرزه نگار اندازه گیری عمق اقیانوس مدل ھایی از چین خوردگی و گسل آب چرخھ ی آب علل پیدایش شوره زار در خاک راه ھای رفع شوره زار در خاک تقطیر آب تقطیر خورشیدی آب شور روشھای تصفیھ آب جوی ھا ، قنات ھا و آب گذر ھا ذخیره ی آب و مدیریت آب آب یک ترکیب استثنایي مطالعھ ای در باره نھر( جویبار ) جزر و مد ، علل و پیش بینی آن سیل ھا ( طغیان ھا ) و علل آنھا خشکسالی ھا و اثرات آنھا مدلی از یک چشمھ آب چشمھ برای نوشیدن بھتر است یا چاه ؟ چکھ کردن شیر و ھدر رفتن آب شکل گیری قطره آب مقایسھ الیاف متفاوت از نظر قدرت جذب آب هواشناسی یک ایستگاه ھواشناسی آلات دقیق ھواشناسی و پیش بینی ھوا مدل یک بادنما ساخت یک بادسنج کارآمد باران سنج چگونھ کار می کند ؟ ابزارھای ھواشناسی در خانھ دانھ ھای برف شبنم اوضاع جوی در محل زندگی شما چھ چیزی باعث تیره شدن بعضی ابر ھا می شود ؟ علوم فضا علل ایجاد شب و روز علل ایجاد فصول علل گرفت ماه یا خورشید ستاره شناسی بدون در دست داشتن تلسکوپ مدلی از منظومھ شمسی سیارات سیارک ھا ( خرده سیاره ھا ) ستاره ھای دنبالھ دار گردش سیارات منظومھ خورشیدی ما ھلال ھای ماه صورت ھای فلکی ( برج ھا ، منظومھ ھا ) مسافرت بھ فضا در آینده انواع مختلف تلسکوپ ماه از زمین چقدر فاصلھ دارد ؟ خورشید از زمین چقدر فاصلھ دارد ؟ یک سیاره از زمین چقدر فاصلھ دارد ؟ یک ستاره از زمین چقدر فاصلھ دارد ؟ اکتشاف سیاره ھای مربوط بھ ستارگان دیگر اجسام شیشھ و کاربردھای آن انبساط و انقباض مایعات کدام فلزات گرما را بھتر ھدایت می کنند ؟ مدلي از اتم ھاي مختلف مدلي از ملکولھاي مختلف مدلي از بلورھاي مختلف چھ نوع چسبی دو تختھ را بھتر بھ ھم مي چسباند ؟ تغییر شکل تدریجی كوه ھا صنعت و فناوري پل ھا استحکام مواد و مصالح فلزات چگونھ ساختھ می شوند ؟ فلزات چگونھ بھ اشكال دلخواه در مي آیند ؟ انواع پلاستیک چگونھ ساختھ می شوند ؟ پلاستیک چگونھ بھ اشكال دلخواه در مي آید ؟ شیشھ چگونھ ساختھ می شود ؟ قالب گیری و ریختھ گری نمک و کاربرد ھای آن ماشین آلات صنعتی دستگاه ھا و ابزار ھا تکنیک ھای بافندگی و دوزندگی روش ھای چاپ ظروف سفالی و انواع سرامیک حمل ونقل و انبار دانھ ھا روش ھاي نگھداری وذخیره غذا قبل از اختراع یخچال ساختن کشتی ھا و قایق ھا بدون وجود میخ ابزارھای سنگی اختراعات یک دستگاه تصفیھ کننده ی آب با انرژی خورشید استفاده ھای تازه از قطعات دور ریز دفع حلزون ھا از باغچھ ساخت یک دام برای حشرات پرنده ساخت یک تلھ ی کار آمد برای سوسک حمام یک دستگاه سوسک یاب یک دستگاه موش یاب دور نگھداشتن مورچھ ھا از آشپزخانھ دور نگھداشتن گربھ ھا از باغچھ فیزیک نور ( اپتیک ) نور و رفتار آن لامپھای قدیمی و جدید عدسی ھاي مقعر و محدب عینک چگونھ کار می کند ؟ چھ نوع عینک آفتابی بیشترین مقدار نور را سد می کند ؟ مدلی از یک پیرابین ( پریسکوپ ) کھ در آن از منشور استفاده شده است ذره بین چگونھ کار می کند ؟ میکروسکوپ چگونھ کار می کند ؟ مدلی از یک میکروسکوپ ساده ؟ دوربین ھا و موارد استفاده از آنھا نورافکن ( پروژکتور ) خطاھای دید استتار در طبیعت نقشه برداري و اندازه گیري مدرج کردن و تنظیم ( کالیبره کردن ) ساعت ھای آبی اثر درجھ حرارت برساعت آبی ساعت آفتابی و طراح ھاي مختلف آن شمع ابزاری برای زمان سنجی ساخت یک شمع با کارآمدي بیشتر علوم قانونی اثر انگشت ،شیوه ای برای تشخیص ھویت خط مداد زیر میکروسکوپ شناسایی کردن جوھر ھای مختلف شناسایی کردن انواع مختلف قلم شناسایی کردن گرافیت مدادھای مختلفی کھ در یك نوشتھ از آنھا استفاده شده است تعیین نوع منسوجات و پارچھ ھا تنھا از روی یک تار نخ آنھا مجموعه ها ( کلکسیون ها ) مجموعھ ای از سنگ ھای یک ناحیھ مجموعھ ای از سنگ ھاي ساختماني مجموعھ ای از فسیل ھای یک ناحیھ مجموعھ ای از کانی ھای یک ناحیھ مجموعھ ای از گلسنگ ھای یک ناحیھ مجموعھ ای از خزه ھای یک ناحیھ مجموعھ ای از بلورھا مجموعھ ای از برگ ھا مجموعھ ای از چوب مجموعھ ای از دانھ مجموعھ ای از صدف مجموعھ ای از پر مجموعھ ای از عکس پرندگان یک ناحیھ مجموعھ ای از عکس ابرھا نواری از آواز قورباغھ ھای یک ناحیھ نواری از آواز پرندگان یک ناحیھ مجموعھ ای از گلھای وحشی خشک شده مجموعھ ای از علف ھای خشك شده یک ناحیھ مجموعھ ی دانھ گرده غلات جمع آوری شده از گیاھان محلی آلبومی از عکس ماھی ھای یک ناحیھ ی کوچک مجموعھ عکسھایی از رد پاھا و مدفوع جانوران وحشی مجموعھ ای از ریزنگارھا ( عکس میکروسکوپی ) مربوط بھ الیاف مختلف مجموعھ ی عکس ھایی کھ با یک دوربین ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز ) گرفتھ شده است پژوهش فیزیکی آھنرباھا چگونھ کار می کنند ؟ آھنرباھا چگونھ ساختھ می شوند ؟ آھنرباچھ چیزھایی را جذب می کند ؟ قدرت یک آھنربا را چگونھ اندازه گیری می کنند ؟ ناثیردمای ھستھ مرکزی یک آھنربای الکتریکی بر قدرت آن تاثیر دما بر قدرت یک آھنربای دائمی چھ چیز می تواند سدی در مقابل نیروی میدان مغناطیسی ایجادکند ؟ آیا آھنربا می تواند اطلاعات یک فلاپی دیسک را پاک کند ؟ آیا در جھ حرارت بر رسانایی الکتریکی موثر است ؟ جریان الکتریکی چگونھ تحت تاثیر ضخامت سیم قرار می گیرد ؟ مقایسھ انواع سیم از نظر رسانایی الکتریکی چوب تر چطور رسانایی است ؟ آیا درجھ حرارت بر عملکرد یک سلول خورشیدی موثر است ؟ نیروھای بین دو آھنربا صوت چگونھ می توان نشان داد کھ صوت لرزش و ارتعاش است ؟ چگونھ می توانیم تشخیص دھیم کھ یک صدای خاص از کجا می آید ؟ ھنگام شلوغی ، چقدر در شنیدن یک صدا درست عمل می کنیم ؟ آیا مادران می توانند صدای گریھ ی بچھ خود را ازمیان چند بچھ تشخیص دھند ؟ آیا پدران می توانند صدای گریھ ی بچھ خود را ازمیان چند بچھ تشخیص دھند ؟ والدین در مقایسھ با سایر بزرگسالان بھ صدای گریھ یک بچھ چگونھ واکنش نشان می دھند ؟ صدای صحبت شما تا چھ فاصلھ ای می تواند از میان یک لولھ منتقل شود ؟ در یک لولھ دراز انتقال صدا چگونھ تحت تاثیر قطر لولھ قرار می گیرد؟ ساز لیوانی ( با جامھای پایھ دار ) تاثیر صوت روی شعلھ شمع نغمھ سرایان سپیده دم آواھا و اینکھ ما چگونھ فرق آنھا را تشخیص می دھیم مقایسھ جامدات مختلف از نظر انتقال صوت آیا طول یک شیئ مرتعش بر صدای آن موثر است ؟ عبور صوت از درون آب فیزیک کلاسیک آیا ھمھ ی فلزات وقتی گرم می شوند بھ یک اندازه منبسط می شوند ؟ آیا دمای ھوا روی ابعاد یک بادکنک اثر می گذارد ؟ آیا دما تاثیری بر پرواز یک بالون ھوای گرم دارد ؟ مایعات وقتی گرم می شوند چقدر منبسط می شوند ؟ ھدایت گرمایی در فلزات مختلف نقاط اصلی اتلاف گرما در فلاسک ھای عایق حرارت ( مثل فلاسک چای ) کجاست ؟ آیا یک فویل آلومینیومی تفاوتی در مدت زمان پخت ایجاد می کند ؟ فلزات چگونھ از نظر ھدایت گرمایی مقایسھ می شوند ؟ برای شناور کردن یک تخم مرغ روی آب چھ مقدار نمک لازم است ؟ آیا آب نمک زودتر از آب خالص بھ جوش می آید ؟ تاثیر رنگ جسم برمیزان جذب تابش حرارتی توسط آن جسم مقایسھ چگالی گازھای مختلف مقایسھ اثر نمک ھای متفاوت بر نقطھ انجماد آب ساخت یک ژنراتور بادی رسم مسیر حرکت یک توپ در ھوا نور و بینایی محاسبھ زمان یک برق فلاش دوربین عکاسی طراحی یک دوربین ساده سوراخ دار ( بدون لنز ) بھتر از نمونھ ھای موجود یافتن اندازه بھینھ روزنھ دوربین ھای ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز ) عبور نور از درون آب و نتایج آن رنگین کمان ھا چگونھ شکل می گیرند ؟ عدسی ھایی از یخ وسایر مواد یک میکروسکوپ خانگی عکسبرداری از اشیای ریز استروسکوپ ( برجستھ بین ) شیمی مقایسھ انحلال پذیری مواد مختلف ؟ آیا دما بر انحلال پذیری موثر است ؟ تغییرات شیمیایی چگونھ تحت تاثیر گرما قرار می گیرد ؟ تغییرات شیمیایی چگونھ تحت تاثیر نور قرار می گیرد ؟ تاثیرغلظت اکسیژن بر سرعت سوختن انعقاد ( لختھ شدن ) فناوري طعمھ ھای مصنوعی متصل بھ قلاب ماھیگیری بستن طناب و گره ھای ویژه ملوانان ساعت ھای آفتابی و طرح ھای مختلف آن یک چتر نجات باید چقدر بزرگ باشد ؟ چھ عواملی بر سرعت فرود چترنجات تاثیر دارد ؟ ھواپیماھا چگونھ پرواز می کنند ؟ طراحی یک بومرنگ با کارایی بھتر طراحی چتر نجات و اندازه گیری سرعت حد فرود آن پروانھ یک پنکھ چند پره باید داشتھ باشد ؟ اندازه ، شکل و جنس بادبان و تاثیر آن بر سرعت قایق بادبانی طرح ھای مختلف لنگرھای دریایی طرح ھای کارامد آسیاب ھای بادی طرح پره ھای آسیاب بادی چگونھ بر قدر ت آن اثر می گذارد ؟ بھترین شکل برای پروانھ کشتی یا ھواپیما فلزات ریختھ گری شیشھ گری با دمیدن آزمایشات آشپزخانه اي یک چای کیسھ ای پس از مصرف چقدر وزن از دست میدھد ؟ یک ساقھ ی کرفس وقتی در آب خیسانده می شود چقدر خمیدگی را تحمل می کند ؟ ( Popcorn ) درجھ ی شکفتگی ذرت پف فیل طبقھ بندی و تفکیک زبالھ ھای آشپزخانھ ای نان برشتھ شده زودتر کپک می زند یا نان سفید ؟ تشخیص یک تخم مرغ تازه از یک تخم مرغ مانده تشخیص یک تخم مرغ آب پز شده از یک تخم مرغ خام آیا مواد آلی تجزیھ پذیر قابل بازیافت ھستند ؟ موزھای قھوه ای چھ عاملی باعث قھوه ای شدن سیب ھا می شود ؟ یک سیب چھ قدر آب دارد ؟ در میوه ھای خشک چھ مقدار آب موجود است ؟ یک پرتقال چھ قدر آب دارد ؟ پرتقال درون یخچال سریعتر می پوسد یا بیرون آن ؟ چگونھ می توانیم رسیدن میوه را سرعت دھیم یا کند کنیم ؟ آیا نور بر سرعت رسیدگی سیب موثر است ؟ آیا درجھ حرارت بر سرعت رسیدگی سیب موثر است ؟ اگر سیب ھا را جدا از ھم قرار دھیم آیا سرعت رسیدن آنھا کند تر می شود ؟ چھ شرایطی رسیدگی میوه را بھ تاخیر می اندازد ؟ کدام قسمت یخچال مناسبترین جا برای ذخیره میوه است ؟ آیا ھمھ ی میوه ھا در یخچال ماندگاری بھتری دارند ؟ کاھو درون یخچال ماندگاری بیشتری دارد یا بیرون آن ؟ مناسب ترین دما برای نگھداری شیر چقدر است ؟ آب داغ زودتر منجمد می شود ، یا آب سرد ؟ خاصیت ضد انجمادی نمک آیا می توان با انجماد نمک را از آب جدا کرد ؟ آیا آب نمک زودتر از آب خالص تبخیر می شود ؟ یک تکھ یخ در آب زودتر ذوب می شود یا در ھوا ؟ رنگھای گیاھی سرعت رنگ پریده شدن لباس ھایی کھ بارنگھای طبیعی رنگ شده اند آیا سرعت رنگ پریدگی ھمھ ی رنگھا یکسان است ؟ کدام رنگھای شیمیایی دوام بیشتری در مقابل شستشو دارند ؟ در غباری کھ ازخانھ جمع آوری شده است چھ چیزھایی وجود دارد ؟ حشرات موجود در غبار ھستند ؟ C کدام آبمیوه ھای طبیعی حاوی بیشترین ویتامین را ازبین می برد ؟ C آیا حرارت ویتامین موجود در آبمیوه موثر است ؟ C آیا نور برمیزان ویتامین موجود در آب پرتقال بھ بھترین شکل محفاظت می کند ؟ C کدام نوع بستھ بندی از ویتامین کدام نوشیدنی متداول بیشترین اسید را دارد ؟ آب و سیالات دیگر مایعات در آب شیر چھ چیزھایی وجود دارد ؟ در آب لولھ کشی چھ نوع باکتری ھایی یافت می شود ؟ آزمایش خلوص و پاکی آب ھای بستھ بندی شده آزمایش کیفیت آب آب خانھ ی ما چقدر پاک و خالص است ؟ آیا می توان از انرژی خورشیدی برای پاکسازی آبھای آلوده استفاده کرد ؟ آیا مقدار ماده ی حل شده در یک محلول بر سرعت تبخیر آن محلول موثر است ؟ آیا نوع ماده ی حل شده در یک محلول بر سرعت تبخیر آن محلول موثر است ؟ دما چگونھ بر سرعت تبخیر اثر می گذارد ؟ رطوبت محیط چگونھ بر سرعت تبخیر اثر می گذارد ؟ سرعت باد چگونھ بر سرعت تبخیر اثر می گذارد ؟ تبخیر چھ مقدار خنکی تولید می کند ؟ آیا ھمھ مایعات وقتی تبخیر می شوند خنک می کنند ؟ پاکسازی لکھ ھای نفتی انجماد آب انجماد آب ، سرعت ، نقطھ آغاز شبنم و چگونگی شکل گیری آن یخ چقدر محکم است؟ فواره ھایی کھ از درون مجسمھ ھا جاری می شوند طراحی کلاھک دودکش با کارایی بیشتر شکل بدنھ و دماغھ ی یک ھواپیما چگونھ بر مقاومت و اصطکاک آن در برابر ھوا اثر می گذارد ؟ رفتار قطره ھا روی یک صفحھ ی داغ رفتار قطره ھای جوھر درون آب هواشناسی چھ رنگھایی را در شفق قطبی می توان دید ؟ نوسانات طول روز در مدت یک سال چگونھ است ؟ نوسانات طول روز در یک عرض جغرافیایی و در یک روزمعین چگونھ است ؟ شبنم در چھ مواقعی شکل می گیرد ؟ اندازه گیری مقدار شبنمی کھ در یک متر مربع جا شکل می گیرد . آیا عوامل سرمازا برمیزان شبنم موثرند ؟ دما در طول روز چگونھ تغییر می کند ؟ یک دماسنج دست ساز بسازید و اندازه گیری ھایتان را با آن ثبت کنید. اندازه گیری میزان بارندگی در محل سکونت شما و مقایسھ ی آن با گزارشات ھواشناسی روزانھ تکنیک بارور کردن ابرھا ساختار یک دانھ ی تگرگ بھ ما چھ می گوید ؟ علوم زمین الگوی ترک در زمین ھای گلی تفاوت خاکھای مختلف چگونھ مشخص می شود ؟ کرم ھای خاکی چھ اھمیتی برای خاک و گیاھان دارند؟ ترکیبات خاک و تاثیر آن بر رشد گیاھان . بندپایان کوچک چھ تاثیراتی بر خاک دارند ؟ سرعت ھوازدگی سنگھا و صخره ھا از سطوح جدیدشان آیا می توانید از یک سنگ آب استخراج کنید ؟ ظرفیت نگھداری آب در خاکھای مختلف کدام نوع خاک آسان تر ازھمھ با جریان آب فرسایش می یابد ؟ میزان شیب زمین چقدر بر سرعت نھرھا تاثیر گذار است ؟ چھ مقدار آب در خاک خشک وجود دارد ؟ کدام یک از انواع خاک در اثر تابش نور خورشید گرمای بیشتری جذب می کند ؟ مسیر یک رودخانھ چگونھ شکل نھایی خود را پیدا می کند ؟ میزان گل و لای یک رودخانھ در اوقات مختلف چقدر است ؟ گیاهان طول روز و اثر آن بر گیاھان و جانوران مناسبترین مقدار غذای گیاھی در رژیم غذایی چقدر است ؟ گیاھان و واکنش ھای آنھا بھ نور یک گیاه برای پیداکردن جھت نور حداقل بھ چھ میزان نور احتیاج دارد گیاه در معرض تابش کدام یک از رنگھای نور بھتر رشد می کند ؟ بھترین محیط برای رشد دانھ ھای کاھو و تربچھ فشار ھوا و سرعت جوانھ زنی دانھ ھا تاثیرات مقادیر بالای اکسیژن بر گیاھان گیاھان چقدر آب جذب می کنند ؟ گیاھان حشره خوار چگونھ طعمھ خود را بھ دام می اندازند ؟ آب چگونھ درون پیکر گیاه حرکت می کند ؟ ریشھ ھای چمن با چھ سرعتی رشد می کنند ؟ تنوع در یک گونھ خاص از چمن تکثیر و تولید مثل گیاھان کدام گیاھان حرکت می کنند ، چرا و چگونھ ؟ تاثیر کلرزنی آب بر رشد جلبک ھا مھار رشد جلبک ھا بر سطح سنگفرش ھای خیابانی مرطوب آنچھ بعد از یک رگبار باران دربین موزائیک ھای سنگفرش پارک یا خیابان می روید عمل پیوند زدن در گیاھان آیا می توان گوجھ فرنگی را بھ سیب زمینی پیوند زد ؟ تغذیھ گیاھان و تاثیر کودھا : گیاھان بھ چھ چیزھایی احتیاج دارند ؟ مقایسھ کودھای طبیعی و شیمیایی استفاده از گیاھان برای شفابخشی و درمان طبیعی نفت چھ تاثیری بر گیاھان آبزی دارد ؟ جانوران چرخھ زندگی یک مگس چگونھ است ؟ یک مگس چقدر عمر می کند ؟ چھ عواملی بر میزان زاد و ولد مگس ھای خانگی و رسیدن آنھا بھ مرحلھ شفیرگی موثر است ؟ چرخھ زندگی یک پروانھ چگونھ است ؟ چھ تعداد مورچھ در یک لانھ زندگی می کنند ؟ مورچھ ھا برای کسب غذا تا چھ مسافتی از لانھ خود دور می شوند ؟ زنبورھا تاچھ مسافتی از کندوی خود دور می شوند ؟ رفتار جیرجیرک ھا در یک محیط بستھ تاثیر رطوبت محیط بر میزان آواز خوانی جیرجیرک ھا شدت نور چگونھ بر رفتار جیرجیرک ھا تاثیر می گذارد ؟ کدام مواد طبیعی می توانند باعث مرگ لاروھای پشھ شوند ؟ کدام گیاھان می توانند بھ عنوان آفت کش برای مھار لاروھای پشھ استفاده شوند ؟ استفاده از پوست مرکبات بھ عنوان یک آفت کش طبیعی برای مھار لاروھای پشھ آزمایش اثربخشی چند مھار کننده طبیعی حشرات چھ محیطی برای زندگی خرخاکی بھتر است ؟ درجھ حرارت بر حشرات چھ تاثیری دارد ؟ پرورش سوسک حمام برای آموختن چرخھ زندگی آنھا آیا کرم خاکی بھ روشنایی و تاریکی واکنش نشان می دھد ؟ آیا نور ھای رنگی مختلف بر رفتار کرم خاکی تاثیرگذارند ؟ آیا کرم خاکی بھ سرو صدا و درجات آن واکنش نشان می دھد ؟ کرم خاکی چگونھ بدون اسکلت خود را بھ پیش می برد ؟ آیا جمعیت کرمھای خاکی ارتباطی با نوع خاک دارد ؟ تاثیر رطوبت بر فعالیت یک کرم خاکی کدام یک سریعتر حرکت می کند : حلزون یا کرم ؟ حلزون در یک دقیقھ چقدر جابجا می شود ؟ ھزارپا ، در طول یک روز ، می تواند چقدر غذا بخورد ؟ چھ میزان رطوبت برای سوسک آرد مناسب تر است ؟ چھ غذاھایی را ترجیح می دھند ؟ (mealworm) لارو حشرات چھ غذاھایی باعث سریع ترین رشد در لارو حشرات می شوند ؟ نورھای رنگی مختلف چگونھ بر رفتار لارو حشرات تاثیر می گذارند ؟ درجات مختلف شوری چگونھ بر میگوی ساکن آب شور( آرتمیا ) تاثیر می گذارد ؟ چگونھ بر میگوی ساکن آب شور( آرتمیا ) تاثیر می گذارد ؟ PH درجھ حرارت چھ تاثیری بر میزان تنفس ماھی قرمز دارد ؟ موشھای اھلی چھ واکنشی بھ انواع مختلف غذا نشان می دھند ؟ استخوانھا از چھ ساختھ شده اند ؟ چھ چیزی تعیین کننده قدرت ماھیچھ است ؟ مشاھده سلول ھای خونی در حیوانات مختلف یک حلزون روی چگونھ سطحی سریعترین حرکت را دارد ؟ مورچھ ھا عسل را بیشتر دوست دارند یا شکر ؟ آیا گونھ ھای مختلف ھزار پا مقادیر متفاوتی غذا می خورند ؟ آیا ھزارپاھا بااندازه ھای مختلف مقادیر متفاوتی غذا می خورند ؟ آیا برگ ھای نعنا یا سایر گیاھان باعث دفع مورچھ ھا می شوند ؟ رفتار جانوران رفتارھای کلاغ زاغی رفتارھای کلاغ رفتار مرغان دریایی قدرت یادگیری در سوسک حمام قدرت یادگیری در خرخاکی آیا لارو حشرات محیطھای روشن را بر محیط ھای تاریک ترجیح می دھند ؟ آیا سروصدا بر قدرت یادگیری تاثیرگذار است مقایسھ تاثیر محرک ھای نوشتاری و شفاھی در یادگیری شیوه ھای یادگیری چگونھ بر میزان یادسپاری مطالب تاثیر می گذارند ؟ افراد یک گونھ خاص از حیوانات چگونھ با ھم ارتباط برقرار می کنند ؟ آیا علائم زبان اشاره بھ فرھنگ شما بستگی دارد ؟ آیا حیوانات از آب رنگی اجتناب می کنند یا آن را ترجیح می دھند ؟ حافظھ کوتاه مدت و بلند مدت آیا رنگ محیط پیرامون بر عادت ھای تغذیھ ای یک حشره موثر است ؟ واکنش بندپایان ساکن خاک بھ نور ، رطوبت و آلودگی تاثیر سن بر عکس العمل ھای غیر ارادی بدن جوجھ ھای یک روزه چگونھ رفتار می کنند ؟ پرندگان دانھ ھا و غذاھای چھ رنگی را بیشتر دوست دارند ؟ یک سگ حداکثر تا چند می تواند بشمارد ؟ چھ عواملی بر توانایی یک موش در طی کردن یک ماز موثر است رفتار جستجو در حاشیھ دیوارھا در موش تاثیر ارتفاع ظرف دانھ خوری پرندگان آزاد از زمین ، بر میزان جذب پرندگان بھ این محل ؟ ظرف دانھ خوری پرندگان آزاد با داشتن چھ رنگی ، پرندگان را بیشتر بھ خود جذب می کند ؟ نور و تاثیر آن بر رفتار غذاخوردن موش حواس پنج گانه آیا وقتی چشمانتان بستھ باشد می توانید بگویید صدا از کدام جھت می آید ؟ آیا تمرین کردن بر عکس العمل ھای غیر ارادی شما موثر است ؟ آیا نور درخشان و روشن بر میزان تیزبینی شما موثر است ؟ آیا اگر دایره ی دیدتان را محدود کنید بینایی شما بھتر می شود ؟ آیا سگ ھا (یا دیگر حیوانات اھلی) رنگھا را می بینند؟ مزیت ھای داشتن دو چشم چشم ھا و توانایی تخمین مسافت تصاویر برجستھ تولید شده با کامپیوتر آیا غذا بدون بوییده شدن مزه دارد ؟ افزایش سن چھ تاثیری بر احساس گرمای محیط دارد ؟ افراد با چھ دقتی می توانند درجھ حرارت را تخمین بزنند ؟ مقایسھ میزان حساسیت چشایی در سیگاری ھا و غیر سیگاری ھا سن تا چھ اندازه بر احساس بویایی اثر می گذارد ؟ بویایی سگ ھا تا چھ اندازه قوی است ؟ آیا حلزون ھای خاکی می توانند بو بکشند یا بشنوند ؟ آیا قدرت بویایی مادرھا و پدرھا یکسان است ؟ تاثیرات بینایی و بویایی بر چشایی تشخیص غذاھا با چشم بستھ افزایش سن تا چھ حد بر احساس چشایی موثر است ؟ مادرھا و پدرھا با چھ دقتی و تنھا از طریق چشیدن می توانند نوع میوه ھا را تشخیص بدھند ؟ ما باچھ دقتی و تنھا از طریق چشیدن می توانیم نوع غذاھا را تشخیص بدھیم ؟ افراد با چھ دقتی و بدون داشتن ساعت مچی یا دیواری می توانند زمان را تخمین بزنند ؟ آیا بھ کار گرفتن دو چشم در تخمین مسافت دقیق تر از بھ کار گرفتن یک چشم است ؟ چشایی در نوک زبان آیا زبان انسان نواحی معینی برای مزه ھای مشخص دارد ؟ زبان ما در احساس کدام مزه حساسیت بیشتری دارد ؟ افراد در توانایی کشف مزه شیرینی در غذا چھ تفاوت ھایی دارند ؟ آیا حیوانات حس مغناطیسی دارند ؟ آیا می توانید تنھا از طریق لمس کردن یک چیز ، بگویید آن چیست ؟ حس لامسھ تا چھ حد قابل اطمینان است ؟ آیا ما می توانیم حس لامسھ خودمان را فریب بدھیم ؟ صحبت کردن یک بچھ ٢ سالھ چھ تفاوتی با ما دارد ؟ یک بچھ دوسالھ چھ تعداد لغت می داند ؟ دامنھ لغات یک بچھ ١٢ سالھ تا چھ اندازه وسیع است ؟ دامنھ لغات یک فرد بزرگسال تا چھ اندازه وسیع است ؟ متفرقه زیست شناسی آیا سرعت ضربان قلب بچھ ھا ھمزمان با بزرگ شدن آنھا تغییر می کند چھ نوع فعالیت ھایی بر سرعت ضربان قلب شما موثر است ؟ تاثیر ورزش بر فشار خون چیست ؟ آیاسرعت ضربان قلب مادرھا و پدرھا درحال استراحت متفاوت است؟ داستان یک دندان روئیده ، از ابتدا آیا افراد قدبلند سریعتر از افراد قدکوتاه می دوند ؟ اصطکاک سطوح مختلف چگونھ بر دویدن یک دونده اثر می گذارد ؟ آیا تاریخ تولد قابلیت ھای ورزشی را تحت تاثیر قرار می دھد ؟ آیا ماه بر رفتار انسان اثر می گذارد ؟ علوم زمین یونانیان باستان چگونھ می دانستند کھ زمین گرد است ؟ ساختار زمین شناسی ناحیھ ما سنگ ھای ساختمانی استفاده شده در منطقھ ما و سرمنشا آنھا شواھد ھوازدگی و فرسایش در ناحیھ ما نوع خاک در ناحیھ ما تحقیقات میدانی زندگی گیاھان و جانوران در حیاط مدرسھ در یک پارک محلی کی چی می خوره ؟ ( بررسی تغذیھ جانوران ) الگوی استقرار گونھ ھای علفی در یک چمن زار بررسی یک نھر یا رود بررسی یک محوطھ پوشیده از چمن بررسی یک درخت تنھا بررسی حیاط یک خانھ حیات در یک توده کود آلی بررسی یک آکواریوم متوازن تغییرات در سکنھ یک توده چمن کوتاه شده تغییرات در حیوانات ساکن یک توده برگ در یک ناحیھ حیات در یک ناحیھ و در طول فصول مختلف رژیم غذایی حیوانات مختلف زبالھ ھای پلاستیکی چگونھ برای محیط زیست خطرساز می شوند ؟ چقدر طول می کشد تا زبالھ تجزیھ شود ؟ زیستی یک عنکبوت چگونھ تارش را می سازد ؟ یک تار عنکبوت چقدر وزن را تحمل می کند ؟ یک پرنده چگونھ لانھ خودش را می سازد ؟ آتش سوزی ھای مھیب در بوتھ زارھا و جنگلھا تحت تاثیر چھ عواملی بھ وجود می آید ؟ گل دھی گونھ ھای گیاھی یک ناحیھ ( ماه بھ ماه ) عکاسی با فواصل زمانی از یک موضوع با دوربین دیجیتالی صدف ھای راستگرد و چپگرد ، در گذشتھ و حال جھت گردش ( راستگردی یا چپگردی ) در پیچکھا الگوی رگبال ھای حشرات متعلق بھ یک گونھ ستاره شناسی مقایسھ فراوانی شھاب سنگھا در اوقات مختلف تعیین مسیر یک سیاره با استفاده از بزار آلات دست ساز و سنتی آیا ماه ھر شب از یک نقطھ طلوع می کند ؟ ترسیم نقشھ مسیر حرکت ماه نسبت بھ ستاره ھا ازمیان آسمان شب تعداد شھاب سنگھا طی شب ھای مختلف چھ نوساناتی دارد ؟ ردیابی شھاب سنگھا با یک رادیو مواد پودرھا خاکسترھا کدام مفتول ھای فلزی بیشترین قابلیت کشش را دارند ؟ کدام الیاف بیشترین قابلیت کشش را دارند ؟ تخم مرغ از کدام جھات خود می تواند نیروی بیشتری را تحمل کند ؟ موی انسان با ضخامت ھای مختلف چقدر محکم است ؟ نخھای ماھیگیری نایلونی چقدر محکم ھستند ؟ تارھای عنکبوت از گونھ ھای مختلف چقدر محکم ھستند ؟ تارھای ابریشمی پیلھ کرم ابریشم چقدر محکم ھستند ؟ چھ عواملی در بالاپریدن یک توپ پس از برخورد بھ زمین موثر است ؟ یک خلال دندان چقدر محکم است ؟ میزان استحکام پیوستگی میخ و تختھ تاثیر نور بر مواد ناپایدار و تجزیھ شونده مقایسھ استحکام و مقاومت چوبھای یکپارچھ و لایھ لایھ ( مثل تختھ سھ لا ) آیا تختھ چوبھای کامپوزیت( مخلوط تکھ ھای چوب مثل نئوپان ) از تختھ چوبھای لایھ لایھ مقاومترند ؟ چوبھای متفاوت وقتی آب جذب می کنند چقدر افزایش حجم پیدا می کنند ؟ لفافھ ھای پلاستیکی(سلفون) چقدر استحکام دارند ؟ دما و قابلیت ارتجاعی یک نوار لاستیکی ترک ھای صدفی شکل در صخره ھا آھن چگونھ از ملغمھ سنگ معدن آھن استخراج می شود ؟ فلزات قبل از سال ١٥٠٠ میلادی چگونھ ساختھ می شده اند؟ ساختن یک آینھ نقطھ ذوب لحیم از جنس ھای مختلف کھ ذرات معلق را درون مایع حرکت می دھد بسازید ( lava lamp) یک چراغ تزئینی صدا ضبط صدا در زیر آب آوازخوانی یک کتری اصوات تولید شده در لولھ ھای آب تفاوت بین موسیقی و سروصدا چیست ؟ صوت چگونھ تولید می شود ؟ صوت چگونھ منتقل می شود ؟ چھ عواملی زیر و بمی صدا را تحت تاثیر قرار می دھد ؟ چھ عواملی بر بلندی صدا ( ولوم ) موثر است ؟ ھمھمۀ راھروھا چھ چیزی باعث می شود کھ بعضی رستوران ھا پر سرو صداتر از بقیھ باشند ؟ انرژي آتش و اشتعال – چھ عواملی بر اشتعال موثرند ؟ ساخت آینھ ھای مقعر و شلجمی برای کوره ھای خورشیدی ( water wheel) طرح ھای مختلف چرخاب ھا چرخابی کھ آب از بالا روی آن می ریزد انرژی جنبشی بیشتری تولید می کند یا چرخابی کھ آب از زیر آن را بگرداند ؟ نور رنگین کمان عکسبر داری از چیزھای ریز تشخیص رنگ در حیوانات مواد شب نما خطاھای دید فضا (Astrophotography) عکسبرداری از ستارگان عکسبرداری از ماه عکسبرداری از خورشید گرفتگیِ ماه عکسبرداری از خسوف عکسبرداری از کسوف سنگ ھای آسمانی لکّھ ھای خورشیدی افلاک نما و طراحی آن مهندسی چرخ دنده ھا ، بازده ، روان کننده ھای مختلف موشک ھای کاغذی با چھ نوع طرحی مدت زمان بیشتری پرواز می کنند ؟ کدام نوع از آبپاش ھای چمن بھتر کار می کنند؟ طراحی یک خانھ با کمترین اتلاف انرژی اندازه گیری دقیق ضخامت کاغذ یک آجر چقدر محکم است ؟ کدام مدل پل بیشترین وزن را تحمل می کند ؟ کاغذ با چھ مدل تاخوردگی بیشترین فشار را تحمل می کند ؟ علوم زمین وسعت زمین چقدر است ؟ وزن کرۀ زمین چقدر است ؟ خورشید و ماه با زمین چقدر فاصلھ دارند ؟ آب رودخانھ ھا چرا بعد از باران گل آلود می شود و چقدر گِل حمل می کند ؟ آب یک بندرگاه تاچھ مدتی پس از باران گل آلود می ماند ؟ ذرات ماسھ در یک ساحل دست نخورده ازچھ تنوعی برخوردارند ؟ آیا ھنگام جزرو مد ذرات ماسۀ جدید در ساحل تھ نشین می شود ؟ در فاصلھ کمی از ساحل آیا ذرات ماسھ تنوع دارند ؟ آیا ذرات ماسۀ بیابانھا با ذرات ماسۀ سواحل متفاوت است ؟ چھ مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را خرده ھای صدف تشکیل می دھد ؟ چھ مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را بقایای موجودات زنده تشکیل می دھد ؟ هواشناسی وقتی برف آب می شود چھ اتفاقاتی می افتد ؟ برف ذوب شده شامل چھ موادی است ؟ حیات در زیر برف چقدر دوام می آورد ؟ الگوی رایج وزش باد در منطقھ شما چگونھ ابرھا با الگوھای ھواشناسی ارتباط پیدا می کنند ؟ سرعت و جھت باد در ارتفاعات مختلف تاثیر باران بر خاک با و بدون پوشش گیاھی آیا آب شیرین نسبت بھ آب شور گرما را برای مدت طولانی تری حفظ می کند ؟ چھ عواملی بر خنک شدن زمین در شب موثر است ؟ جذب و باز تابش نورخورشید توسط سطوح مختلف اختلاف دمای سایھ و آفتاب شیمی آزمایش محصولات مصرفی ( دستمال کاغذی ، شوینده ھا و ... ) تاثیر نور خورشید بر لاستیک ، جوھر و کاغذ چسبندگی بھ شیشھ چھ تفاوتی در مایعات مختلف دارد ؟ مواد مختلف چگونھ بر میزان چسبندگی آب بھ شیشھ اثر می گذارند ؟ حباب ھای صابون در روزھای گرم دوام بیشتری دارند یا در روزھای سرد ؟ قل زدن و جوشیدن در مایعات مختلف حباب ھای صابون ھمین طور کھ بالا می روند چھ تغییری می کنند ؟ ضد زنگ ھا چقدر موثرند ؟ کدام فلزات درون آب زودتر دچار خوردگی و زنگ زدگی می شوند ؟ بلور شکر در آب مقطر سریعتر رشد می کند یا در آب لولھ کشی ؟ آیا درجھ حرارت بر رشد بلورھا موثر است ؟ بلورھا و کاربردھای آنھا دانش مصرف کنندگان دما چھ تاثیری بز خشک شدن رنگ دارد ؟ رطوبت چھ تاثیری بز خشک شدن رنگ دارد ؟ یک لکۀ روغن در مقابل ھوازدگی پایدارتر است یا یک لکۀ رنگ ؟ کدام نوع باتری دیرتر تمام می شود ؟ کدام نوع از کود اثر بھتری روی گیاھان آپارتمانی دارد ؟ کدام نوع قلم می تواند روی تمام سطوح بنویسد ؟ کدام نوع قلم در حالت وارونھ باز ھم می نویسد ؟ کدام نوع مارک تجاری از خودکار دیرتر تمام می شود ؟ با یک قلم چقدر می توان نوشت ؟ کدام نوع چسب بھتر می چسبد ؟ مقدار آب موجود در چند نوع غذا را مقایسھ کنید . تاثیر انجماد بر باکتری ھا آیا صابون باکتری ھا را می کشد ؟ آیا مواد ضد عفونی کننده واقعاً باکتری ھا را می کشند ؟ تاثیر ادویھ جات بر رشد باکتری ھا آیا سیر خاصیت ضد باکتریایی دارد ؟ آیا قارچ ھا مانع رشد باکتری ھا می شوند ؟ آیا دھانشویھ باکتری ھا را می کشد ؟ آیا دھانشویھ بھ اَشکال عالی تر حیات آسیب می رساند ؟ آیا ما باید از مواد پاک کنندۀ ضد باکتری در خانھ استفاده کنیم ؟ آیا شستن دست ھا جلوی انتشار باکتری ھا را می گیرد ؟ کیسھ زبالھ از کدام مارک تجاری مقدار بیشتری خاکروبھ را بدون پاره شدن در خود نگھ می دارد ؟ کیسھ پلاستیکی باچھ ضخامتی بیشترین استحکام را در برابر ضربھ دارد؟ کدام مارک تجاری از دستمال سفره بیشترین قدرت جذب آب را دارد؟ مقایسۀ قدرت جذب دستمال توالت از مارک ھای تجاری مختلف کدام نوع دستمال توالت محکم تر است ؟ آیا ھمۀ کاغذھایی کھ از یک نوع ھستند بھ یک اندازه محکم اند ؟ آیا کاغذ بازیافت شده استحکامی بھ اندازۀ کاغذ نو دارد ؟ مواد بستھ بندی چند بار قابل بازیافت ھستند ؟ خشت خام تا چھ اندازه کارایی دارد ؟ گاز پاک کن ھا تا چھ حد موثرند ؟ آیا نوشابھ واقعاً باعث پوسیدگی دندان می شود ؟ کدام سیستم عایق کاری خانھ کارایی بیشتری دارد ؟ کدام نوع از کف پوش ھای خود چسب مقاومت بیشتری در برابر ساییدگی دارد ؟ کدام یک از مصالح ساختمان اشتعال پذیری بیشتری دارد ؟ مقایسھ اشتعال پذیری پارچھ ھای گوناگون ساخت پارچۀ ضد آتش حیوانات جمع آوری انواع تار عنکبوت تار عنکبوت پرورش حشرات آبزی فرومون ھای مورچھ و اینکھ چگونھ از آنھا استفاده می کند ؟ دما چھ اثری بر فعالیت مخمر نان دارد ؟ دما چھ اثری بر فعالیت مخمر در محیط کشت دارد ؟ تاثیر اشعھ ماورای بنفش بر فرایند تخمیر چھ عواملی بر تولید دی اکسید کربن توسط مخمر ھا موثر است ؟ چھ عواملی بر رشد مخمر ھا موثر است ؟ تاثیر دما بر فعالیت مخمرھا حیوانات مختلف چگونھ تنفس می کنند ؟ آیا آواز پرندگان یک گونھ از یک محل تا محل دیگر تفاوت می کند ؟ رنگ ھای روی بال پروانھ چگونھ شکل می گیرند ؟ گیاهان دانھ ھا با چھ فاصلھ ای از گیاه مادرشان پراکنده می شوند ؟ آیا این موضوع اھمیت دارد کھ دانھ ھا از چھ جھتی کاشتھ شوند ؟ گیاه حساس گیاھان گوشت خوار با چھ سرعتی اقدام بھ شکار می کنند ؟ یک گیاه درحال رویش چھ مقدار وزن را بلند می کند ؟ آیا دما بر رشد گیاھان موثر است ؟ آیا گیاه برای رویش بھ تاریکی ھم نیاز دارد ؟ گیاھان در نور چھ رنگی بھتر رشد می کنند ؟ جھت نور چگونھ بر رشد گیاھان اثر می گذارد ؟ مدت نور دھی تاچھ اندازه بر رشد گیاه موثر است ؟ آیا نورھای مختلف می توانند بر مسیر رشد گیاه موثر باشند ؟ انواع مختلف خاک چھ تاثیری بر رشد گیاه دارد ؟ تاثیر انواع مختلف کود بر رشد گیاه گیاھان در محلولھای مغذی بھتر رشد می کنند یا در خاک چھ نوع مواد معدنی برای رشد گیاھان مورد نیاز است ؟ تاثیر آھن بر رشد گیاھان بھترین فاصلھ بندی برای گیاھان ؟ آیا کمپوست از کودھای شیمیایی بھتر است ؟ آیا و جود قند در ظرف آب ، ماندگاری گلھای چیده شده را بیشتر می کند ؟ آیا گیاھان زنده رطوبت از دست می دھند ؟ گرما چھ تاثیری بر سرعت جوانھ زنی دانھ ھا دارد ؟ نور چھ تاثیری بر سرعت جوانھ زنی دانھ ھا دارد ؟ خاک ، نھال درختان و سرعت رویش آیا اندازۀ دانھ بر سرعت جوانھ زنی آن موثر است ؟ آیا درصد نور بر سرعت جوانھ زنی دانھ ھا موثر است ؟ آیا نیروی جانب مرکز بر سرعت جوانھ زنی دانھ ھا موثر است ؟ گیاه گوجھ فرنگی چھ مقدار شوری را تحمل می کند ؟ کدام گیاھان بیشترین مقدار نمک را در آبی کھ بھ آنھا اسپری می کنیم تحمل می کنند ؟ آیا دود می تواند محرک جوانھ زنی در گیاھان بوتھ زار شود ؟ گیاھان مختلف چھ مقدار آب مصرف می کنند ؟ برای بھ دست آوردن ١ کیلوگرم از محصول گیاھان مختلف چقدر آب مصرف می شود ؟ چھ نسبتی از ورن گیاھان مختلف را آب تشکیل می دھد ؟ روش ھای کشت جلبک تحقیقات میدانی سرعت تجزیۀ برگھای پاییزی اثر اگزوز وسائل نقلیھ روي گیاھان حاشیۀ جاده ھا در اطراف خانھ چھ نوع باکتری ھایی زندگی می کنند ؟ چھ نوع باکتری ھایی روی بدن ما زندگی می کنند ؟ در خاکھای مختلف چھ نوع باکتری ھایی زندگی می کنند ؟ ژنتیک ارتباط رنگ مو و رنگ چشم آیا دانھ ھای بزرگتر گیاھانی بزرگتر تولید می کنند ؟ چھ عاملی تعیین کنندۀ تعداد دانھ ھا در یک سیب است ؟ آیا ھمھ دانھ ھای نخود فرنگی موجود در یک غلاف اندازۀ یکسانی دارند ؟ آیا دانھ ھای از یک نوع با سرعت یکسانی جوانھ می زنند ؟ آیا بین رنگ مو و زورمندی فرد ارتباطی وجود دارد ؟ میزان شباھت اثر انگشتان را بین خواھران و برادران ، والدین و فرزندان و ھمچنین افراد یک فامیل بررسی کنید . جستجوي اطلاعات / تاریخ علم عناصر مختلف چگونھ علائم قراردادی خود را بھ دست آوردند ؟ دانشمندانی کھ نام خود را روی اشیاء نھادند . بیست گیاه یا جانور با اسامی واقعاً عجیب و غریب چھ کسی کانی ھا را نامگذاری کرد ؟ جشنواره جابر بن حیان ( پروژه هاي علمی دانش آموزان دوره ابتدایی ) جدول زمانبندي درگیر شدن با یک پروژه ي علمی و اتمام آن شاید براي دانش آموزان کار ي عظیم و دور از دسترس به نظر برسد . اغلب دانش آموزان نمی دانند که زمان خود را چگونه براي انجام پروژه صرف کنند تا بتوانند به موقع کار را تمام کنند . با استفاده از یک جدول زمانبندي می توان آنها را با کارهایی که باید در طول پروژه خود انجام دهند آشنا کرد و از سردرگمی نجات داد . آنها با استفاده از این جدول مدیریت زمان را در دست خواهند گرفت و هر کار را در وقت خود انجام خواهند داد ، ضمن آن که هیچ کاري هم از قلم نمی افتد . براي انجام گام به گام فرایند پروژه هاي آزمایش جدول پیشنهادي زیر طراحی شده است تا دانش آموزان بتوانند از یک قالب آماده و برنامه ریزي شفاف استفاده کنند و اضطراب مواجهه و اتمام پروژه ي علمی در آنها از بین برود . معلمین راهنما می توانند براي سایر انواع پروژه هم جداولی را طراحی کنند و در اختیار دانش آموزان خود قرار دهند . کارشناسی تکنولوژي و گروه هاي آموزشی آمادگی دارد جداول پیشنهادي همکاران براي انجام پروژه هاي مدل ، جمع آوري ، نمایش و تحقیق را دریافت و بهترین نمونه ها را براي استفاده در اختیار سایر معلمان قرار دهد . وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش ابتدایی دفتر آموزش دبستانی کارشناسی تکنولوژي وگروه هاي آموزشی بسم الله الرحمن الرحیم جشنواره جابر بن حیان ( پروژه هاي علمی دانش آموزان دوره ابتدایی ) جدول زمانبندي پروژه آزمایش تاریخ نمایشگاه علمی : .......................... تاریخ شروه به کار پروژه : ................... برنامه ي وقایع هفتگی زمان پیش بینی شده زمان واقعی هفته اول * یک عنوان یا مسئله را براي پژوهش انتخاب کنید . * یک دفترچه ي یادداشت براي خودتان درست کنید تا همه ي یادداشت ها و تحقیقات خودتان را در طول پروژه در آن ثبت کنید . * تحقیقات اولیه را شروع کنید : از متخصصین و کارشناسان مثل دانشمندان، تکنیسین ها ومسئولین دولتی کسب اطلاعات کنید . در صورت لزوم مصاحبه هایی ترتیب دهید . * تحقیقات تکمیلی را شروع کنید : از منابع مکتوب ( کتاب ها ، مجلات ، روزنامه هاو نشریات ) و منابع الکترونیکی ( اینترنت و نرم افزارها ) تحقیقات به عمل آورید . هفته دوم * عنوان یا مسئله خود را در صورت لزوم تغییر دهید . * در مورد چگونگی انجام پژوهش و یا آزمایشتان از نظر روش و مواد مورد نیاز تصمیمات لازم را اتخاذ کنید . * از روي اطلاعاتی که تا کنون جمع آوري کرده اید فرضیه ي خودتان را شکل دهید . * به تحقیقات خود ادامه دهید و از بهترین منابعی که پیدا می کنید استفاده کنید . * با متخصصین و کارشناسان براي کسب اطلاعات بیشتر مصاحبه کنید . هفته سوم * تحقیقات خود را تکمیل کنید و خلا صه ي مهمترین مطالب را براي نوشتن گزارش کتبی آماده کنید . * انجام آزمایش علمی خود را شروع کنید . مشاهدات خود را در دفترچه یادداشت ثبت کنید . * جمع آوري و یا خرید مواد لازم براي تابلوي نمایش را شروع کنید . هفته چهارم * روي پیش نویس اولیه گزارش کتبی کار کنید . * به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات در دفترچه ي یادداشت ادامه دهید . * نقشه ي مقدماتی تابلوي نمایشتان را طرح ریزي کنید . هفته پنجم * پیش نویس دوم گزارش کتبی تان را بنویسید . * شروع به سوار کردن اجزاء تابلوي نمایش کنید . * طراحی علائم ، برچسب ها ، نمودارها ، جدول ها و یا دیگر مواد دیداري را براي تابلوي نمایش شروع کنید . * متن هایی را که روي تابلوي نمایش قرار خواهند گرفت ( فرضیه ، عنوان ، نتایج و ... ) بنویسید و براي تعیین جا و چیدمان آنها روي تابلوي نمایش برنامه ریزي کنید . * به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات ادامه دهید . * هر گونه عکسی که مورد نیازتان بود تهیه کنید . هفته ششم * آزمایش خود را تکمیل کنید . مشاهدات خود را تجزیه و تحلیل کنید و نتایج خود را به تفصیل بنویسید . * نسخه ي نهایی گزارش کتبی خود را بنویسید و سپس آن را تایپ و ویرایش کنید . * عکس ها را در صورت لزوم بزرگ کنید . * توضیحات یا اطلاعات زمینه اي را تایپ کنید و آنها را روي تابلوي نمایش نصب کنید . * ساختار تابلوي نمایش خود را با اضافه کردن نمودارها ، جداول و دیگر مواد دیداري تکمیل کنید . جشنواره جابر بن حیان ( پروژه هاي علمی دانش آموزان دوره ابتدایی ) جدول زمانبندي درگیر شدن با یک پروژه ي علمی و اتمام آن شاید براي دانش آموزان کار ي عظیم و دور از دسترس به نظر برسد . اغلب دانش آموزان نمی دانند که زمان خود را چگونه براي انجام پروژه صرف کنند تا بتوانند به موقع کار را تمام کنند . با استفاده از یک جدول زمانبندي می توان آنها را با کارهایی که باید در طول پروژه خود انجام دهند آشنا کرد و از سردرگمی نجات داد . آنها با استفاده از این جدول مدیریت زمان را در دست خواهند گرفت و هر کار را در وقت خود انجام خواهند داد ، ضمن آن که هیچ کاري هم از قلم نمی افتد . براي انجام گام به گام فرایند پروژه هاي آزمایش جدول پیشنهادي زیر طراحی شده است تا دانش آموزان بتوانند از یک قالب آماده و برنامه ریزي شفاف استفاده کنند و اضطراب مواجهه و اتمام پروژه ي علمی در آنها از بین برود . معلمین راهنما می توانند براي سایر انواع پروژه هم جداولی را طراحی کنند و در اختیار دانش آموزان خود قرار دهند . کارشناسی تکنولوژي و گروه هاي آموزشی آمادگی دارد جداول پیشنهادي همکاران براي انجام پروژه هاي مدل ، جمع آوري ، نمایش و تحقیق را دریافت و بهترین نمونه ها را براي استفاده در اختیار سایر معلمان قرار دهد . وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش ابتدایی دفتر آموزش دبستانی کارشناسی تکنولوژي وگروه هاي آموزشی بسم الله الرحمن الرحیم جشنواره جابر بن حیان ( پروژه هاي علمی دانش آموزان دوره ابتدایی ) جدول زمانبندي پروژه آزمایش تاریخ نمایشگاه علمی : .......................... تاریخ شروه به کار پروژه : ................... برنامه ي وقایع هفتگی زمان پیش بینی شده زمان واقعی هفته اول * یک عنوان یا مسئله را براي پژوهش انتخاب کنید . * یک دفترچه ي یادداشت براي خودتان درست کنید تا همه ي یادداشت ها و تحقیقات خودتان را در طول پروژه در آن ثبت کنید . * تحقیقات اولیه را شروع کنید : از متخصصین و کارشناسان مثل دانشمندان، تکنیسین ها ومسئولین دولتی کسب اطلاعات کنید . در صورت لزوم مصاحبه هایی ترتیب دهید . * تحقیقات تکمیلی را شروع کنید : از منابع مکتوب ( کتاب ها ، مجلات ، روزنامه هاو نشریات ) و منابع الکترونیکی ( اینترنت و نرم افزارها ) تحقیقات به عمل آورید . هفته دوم * عنوان یا مسئله خود را در صورت لزوم تغییر دهید . * در مورد چگونگی انجام پژوهش و یا آزمایشتان از نظر روش و مواد مورد نیاز تصمیمات لازم را اتخاذ کنید . * از روي اطلاعاتی که تا کنون جمع آوري کرده اید فرضیه ي خودتان را شکل دهید . * به تحقیقات خود ادامه دهید و از بهترین منابعی که پیدا می کنید استفاده کنید . * با متخصصین و کارشناسان براي کسب اطلاعات بیشتر مصاحبه کنید . هفته سوم * تحقیقات خود را تکمیل کنید و خلا صه ي مهمترین مطالب را براي نوشتن گزارش کتبی آماده کنید . * انجام آزمایش علمی خود را شروع کنید . مشاهدات خود را در دفترچه یادداشت ثبت کنید . * جمع آوري و یا خرید مواد لازم براي تابلوي نمایش را شروع کنید . هفته چهارم * روي پیش نویس اولیه گزارش کتبی کار کنید . * به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات در دفترچه ي یادداشت ادامه دهید . * نقشه ي مقدماتی تابلوي نمایشتان را طرح ریزي کنید . هفته پنجم * پیش نویس دوم گزارش کتبی تان را بنویسید . * شروع به سوار کردن اجزاء تابلوي نمایش کنید . * طراحی علائم ، برچسب ها ، نمودارها ، جدول ها و یا دیگر مواد دیداري را براي تابلوي نمایش شروع کنید . * متن هایی را که روي تابلوي نمایش قرار خواهند گرفت ( فرضیه ، عنوان ، نتایج و ... ) بنویسید و براي تعیین جا و چیدمان آنها روي تابلوي نمایش برنامه ریزي کنید . * به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات ادامه دهید . * هر گونه عکسی که مورد نیازتان بود تهیه کنید . هفته ششم * آزمایش خود را تکمیل کنید . مشاهدات خود را تجزیه و تحلیل کنید و نتایج خود را به تفصیل بنویسید . * نسخه ي نهایی گزارش کتبی خود را بنویسید و سپس آن را تایپ و ویرایش کنید . * عکس ها را در صورت لزوم بزرگ کنید . * توضیحات یا اطلاعات زمینه اي را تایپ کنید و آنها را روي تابلوي نمایش نصب کنید . * ساختار تابلوي نمایش خود را با اضافه کردن نمودارها ، جداول و دیگر مواد دیداري تکمیل کنید .
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 16:32  توسط علی صیامی |